A pilisborosjenői

Német Nemzetiségi Általános és

Alapfokú Művészeti Iskola

Minőségirányítási programja

2011

 

 

 

Intézmény neve: Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

OM azonosító: 032457

Készítette: Dienes Dóra, Iván Gábor és Gyetvai Ágota

Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2011. október 17.

Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: 2011. október 28.

Kisebbségi önkormányzat egyetértés dátuma: 2011. október 19.

Tervezett felülvizsgálat dátuma: 2015.

 

 

1. Intézményi minőségpolitika

1.1.  Helyzetelemzés

Iskolánk a Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola ismérvei közül kiemelkedik a német nemzetiségi nyelv tanítása, hiszen a községben sváb nemzetiség él, akik támogatták a nemzetiségi nyelv oktatásának bevezetését. A kiadott nemzetiségi irányelvek alapján tanulóink heti öt órában tanulják a német nyelvet. A német nyelv oktatása mellett fontosnak tarjuk, hogy a tanulók megismerkedjenek a magyarországi németek múltjával, Pilisborosjenő helytörténetével, néprajzával.

Mint nemzetiségi iskola, az oktatás során törekszünk arra, hogy tanulóinkban kialakuljon a nemzetiségi identitástudat, s kialakuljon bennük egy reális nemzetkép, kisebbségkép.

Iskolánkban számítástechnika tanítása folyik a 4. évfolyamtól.

Az alsó tagozaton a testnevelés tantárgyon belül a néptánc segíti a gyerekek mozgásfejlesztését.

Arculatunk másik vonatkozása az alapfokú zenei képzés, melynek bevezetése a 2003-2004-es tanévben került bevezetésre.

Iskolánk a kisiskolák közé tartozik, így érvényesülhetnek azok a pedagógiai elvek, elképzelések, melyek feltételezik a kis létszámot, a családias jelleget. A tantestület igyekszik mindezeket oktató-nevelő munkája során maximálisan kihasználni.

Alapvető törekvésünk állni a versenyt a főváros kínálta lehetőségekkel, helyben biztosítania színvonalas oktatást, hogy a gyerekek minél később kényszerüljenek bejárásra, ugyanakkor felkészteni őket arra, hogy sikeresen folytathassák tanulmányaikat Budapest széleskörű választást biztosító középiskoláiban.

 

A Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola feladatainak hatékony, törvényes és szakszerű végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése céljából határozza meg minőségpolitikáját. A minőségpolitika végrehajtása érdekében minőségfejlesztési rendszert épít ki és működtet. A minőségpolitikát és minőségfejlesztési rendszert a közoktatási intézmény minőségirányítási programjában határozza meg. Az intézményi programot egy team az igazgató vezetésével készíti el, és az alkalmazotti közösség fogadja el.  Az intézményi minőségirányítási program a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé.

Az alapító okirat meghatározza az iskolában ellátandó tevékenységi köröket. Intézményünk tevékenységét az alábbi, Pedagógiai Programunkban megfogalmazott alapelvek határozzák meg:

1. Intézményünk minden polgár számára nyitott.

2. A 8 évfolyamos általános iskola felkészít a továbbtanulásra.

3. Az intézmény minden szintjén érvényesül a demokrácia.

4. Esélyegyenlőség elve.

5. A közösség formálása az egyén személyiségének tiszteletben tartásával, alakításával.

6. Értékközvetítés, értékmegőrzés elve.

7. Egészséges életmódra nevelés elve.

Alapelveinkhez kapcsolódó céljainkat, céljaink sikerkritériumait, céljainkból következő feladatainkat Pedagógiai Programunk és Helyi Tantervünk tartalmazzák

Intézményünk az alábbi feladatok, célok megvalósulását szeretné folyamatosan biztosítani:

 • Olyan intézményt, ahol a gyerekek jól érzik magukat.
 • Ahol a népi hagyományok értékeit megőrizve és a manuális tevékenységek lehetőségeinek biztosításával a gyerekek képességeit sokoldalúan fejlesztjük.
 • Ahol olyan felnőttek dolgoznak, akik tiszteletben tartják a gyermekek személyiségét, nyugodt és biztonságos légkört biztosítanak.
 • Ahol a szakmai felkészültség és az elhivatottság a meghatározó.
 • Ahol érték az esztétikus környezet megteremtése.
 • Ahol oldott légkörben, közösen gondolkodva, egymást tiszteletben tartva és együttműködve dolgozik az intézmény alkalmazotti köre.

 

Az aktuális felmérések után, minden év végén megfogalmazzuk feladatainkat, meghatározzuk a határidőket, felelősöket.  Ezeket az éves munkaterv és az összesítő intézményi önértékelés tartalmazza.

 

 

 

 

1.2. Azon tevékenységek megfogalmazása, amelyeket az intézmény a fentiek teljesítése érdekében kíván tenni

(az ÖMIP alapján, illetve az intézményi sajátosságok alapján.)

 

Az általános iskolai nevelés célja a műveltséget megalapozó nevelés, oktatás, ahol a tanuló elsajátítja a társadalmi beilleszkedés normáit, felkészül a képességének és tehetségének megfelelő továbbtanulásra, pályaválasztásra.

 

Elvárások

Feladatok

Intézményünkben ellátott feladatok, sikerkritériumok

1.

Intézményi minőségirányítási program működtetése

1.1. Az IMIP átdolgozása, elvárásainak megfelelés.

1.2.Tudatos tervezés, értékelés, javítás, új célok megfogalmazása.

1.3. Fejlesztési terv készítése.

1.4. Partneri elégedettség mérése.

Felülbírálása 4 évenként az Önkormányzati Minőségirányítási Program irányelveinek figyelembevételével.

Feladatok:

 • Minőségfejlesztési munkaterv elkészítése
 • Partneri igény-, elégedettségmérés lebonyolítása
 • A megkérdezettek válaszadási hajlandósága legalább 70 %-os legyen

Felelős: igazgató, team

Határidő: folyamatos

 

Eredmény: működik az iskola minőségfejlesztési rendszere.

2.

Az iskola alapító okiratában meghatározott feladatok szabályszerű ellátása

2.1. Jogszabályok naprakész ismeretre

2.2. Szakmai követelmények naprakész ismerete.

 • Belső ellenőrzések megvalósulása.
 • Ellenőrzési ütemterv szerinti ellenőrzés és értékelés
 • A jogszabályi változásokról folyamatos tájékoztatás.

Felelős: igazgató

határidő: folyamatos

Eredmény: a külső ellenőrzés nem állapít meg szabálytalanságokat.

3.

A kiemelt nevelési és oktatási célok megvalósulása, tartalmi fejlesztés

3.1. A szülők nyilvánossága

szembesüljön az iskola

nevelési elveivel, szokásaival.

3.2. A pedagógusok

módszertani megújulása

segítse a képességfejlesztést, differenciálást.

 • Nyílt órák megtartása igény szerint.
 • Szülők támogató segítésének megnyerése: kirándulások, vetélkedők, rendezvények (farsang, Luca-nap…) alkalmával.
 • Szülői értekezleteken, fogadóórákon való részletes tájokoztatás.
 • Munkaértekezleteken módszertani ötletbörze tartása.
 • A módszertani megújulás továbbképzéseken, módszertani folyóiratok beszerzésével és olvasásával, valamint óralátogatások megszervezésével biztosítjuk.
 • A Házirend átgondolása, év elején a szülőkkel való megbeszélése szülői értekezleten.
 • Etikai kódex megfogalmazása
 • Tudatos tervezés, szervezés
 • Folyamatos belső ellenőrzés, értékelés.
 • Tantárgyi eredményvizsgálatok.

Felelős: munkaközösség vezetők, osztályfőnökök, igazgató

 • Határidő: folyamatos

 

Eredmény: megfelelés a tantárgyi követelményeknek.

4.

A helyi pedagógiai program megvalósítása,

amely a lakossági igényeket tükrözi.

4.1. Német nemzetiségi nyelv oktatása, hagyományőrzése, toleranciára nevelés, a kulturális értékek őrzése.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.Egészséges életmód, környezet védelme.

 • A német nemzetiségi nyelv oktatásának biztosítása heti 5 órában.
 • A tananyag színesítése a rendelkezésre álló segédanyagból.
 • Fontosnak tartjuk, hogy rendszeresen megbeszéljük és egyeztessünk a helyi Kisebbségi Önkormányzattal a hagyományőrzés és a kulturális értékek megőrzése céljából.
 • Fakultatív levelezős verseny meghirdetése német nyelvből.
 • Német nyelvi vers-és prózamondó verseny megrendezése.
 • Hagyományőrzés: Márton-napi felvonulás, fellépések a kisebbség rendezvényein.
 • Szülői nyilatkozat aláírása a német nyelvtanulás vállalásáról.

Felelős: német munkaközösség

Határidő: folyamatos

 • Az egészséges életmód ismérveinek megismertetése a tanulókkal.
 • Környezetünk iránti felelősségre nevelés.
 • Személyi higiénia szokásainak kialakítása.
 • Helyes táplálkozási szokások.
 • Egészségkárosító tényezők ismerete.
 • Drogprevenciós programok
 • Föld napi vetélkedők
 • Elsősegélynyújtó tanfolyam
 • Terülj, terülj asztalkám és Népek ételei vetélkedők
 • Papírgyűjtés
 • Szelektív hulladékgyűjtés

Felelős: szaktanárok, osztályfőnökök, tanárok

Határidő: folyamatos

 • Heti 3 testnevelés óra mellett a mindennapos testnevelés biztosítása.
 • Úszásoktatási lehetőség biztosítása
 • Délutáni sportfoglalkozások (szakkör, tanulószobai, napközi)
 • Táborozási lehetőségek biztosítása
 • Hungarofit tesztek elvégzése
 • Iskolai és területi sportversenyeken való megmérettetés.
 • Országos szintű futóversenyeken való részvétel.
 • Gyalog –és kerékpártúrák szervezése.

Felelősök: tanítók, testnevelő

Határidő: folyamatos

 

Eredmény: tudásszint növekedése

5.

Kommunikációs alapkészségek, értelmi és szociális fejlesztés

5.1.Tanulási szokások vizsgálata

 • Tanulási módszerek tanítása minden évfolyamon
 • Tesztek, értékelések
 • Napközis nevelők továbbképzése
 • Tanulószobai szokásrend kialakítása
 • Kiselőadások rendszerességgel
 • Felvételi előkészítők megléte

Felelős: igazgató

Határidő: folyamatos

Eredmény: a továbbtanuláshoz szükséges készségek megfelelő szintű alkalmazása

 

6.

Kooperatív, együttműködő magatartás megvalósítása

 

6.1. A problémák közös megbeszélése, példamutatás, konfliktuskezelés

 • Házirend ismertetése
 • Etikai kódex megbeszélése, betarttatása
 • Esetmegbeszélések
 • Közös értékrendek a szülőkkel, egymással.
 • Fórum
 • Nyílt napok
 • Folyamatos kapcsolattartás
 • Egységes fellépés a tanulókkal szemben.
 • Jelzőrendszer

 

Felelős: igazgató, igazgató helyettes, gyermekvédelmi felelős

Határidő: folyamatos

 

 

Eredmény: közösségi normák betartása

7.

Tehetséges tanulókkal való foglalkozás, a hátrányos helyzetűek felzárkóztatása.

7.1.. Olyan szakkörök

működtetése, amelyek

segítik a továbbtanulást.

7.2. Olyan fejlesztő foglalkozások, korrepetálások, felkészítő foglalkozások megtartása, melyek a felzárkóztatást szolgálják.

7.3. Pályaválasztási, továbbtanulási tanácsadás

 • Tehetséggondozó szakkörök biztosítása: matematika, sport, kézműves, felkészítő szakkörök.
 • Iskolai szintű tanulmányi versenyek lehetőségének biztosítása.
 • Területi/megyei/országos szintű tanulmányi versenyeken való sikeres szereplés megvalósulása
 • Felzárkóztató foglalkozások biztosítása: matematika, magyar
 • Fejlesztő foglalkozások 1-8. osztályok részére.
 • Napközi - alsós, és tanulószoba –felsős tanulók részére.
 • Angol nyelvtanulási lehetőség biztosítása 5. osztálytól második idegen nyelvként.
 • Zeneiskolai tanszakok működtetése.
 • Logopédiai foglalkozás biztosítása.
 • Információszerzési lehetőség biztosítása: könyvtár és internet használata.
 • A felzárkózást alsó tagozatban heti 1 alkalommal korrepetálással segítjük
 • Felsősök korrepetálásra az óratömeg ismeretében tudunk lehetőséget biztosítani.

Felelős: igazgató, szaktanárok, fejlesztő pedagógus

 • Határidő: folyamatos

 

 • Hátrányos, veszélyeztetett tanulók felmérése.

Felelős: gyermekvédelmi felelős

Határidő: szeptember 15.

 • Kapcsolat az önkormányzat illetékes bizottságával.
 • Kapcsolat a Családsegítő Szolgálattal

Felelős: gyermekvédelmi felelős, osztályfőnökök

Határidő: folyamatos

 • Belépő 1. osztályos dyslexia veszélyeztetettség szűrése
 • Fejlesztési ütemterv készítése.
 • Kapcsolat a fejlesztő pedagógussal.
 • DIFER felmérés

 

Felelős: logopédus, fejlesztő pedagógus

Határidő: szeptember 20.

 

 • Tanulószoba és napközi biztosítása.
 • Személyiségzavaros tanulók felmérése, szülőkkel való egyeztetés.
 • Tantárgyi értékelés alóli felmentés

Felelős: igazgató, osztályfőnökök

Határidő: folyamatos

 

Eredmény: versenyeken való részvétel növelése, eredményes szereplés, sikeres továbbtanulás

Esélyegyenlőség

8.

Az értékeket hordozó intézményi hagyományok, helyi sajátosságok továbbvitele, a község kulturális életében való részvétel, a nemzeti értékek megbecsülése.

8.1. Az iskolai munkatervben megfogalmazott hagyományok továbbvitele, ápolása.

8.2. Műsorok megrendezése

8.3. Aktív részvétel a közösségi megmozdulásokon, ünnepségeken.

 • A munkatervben megfogalmazott, évek óta működő hagyományok megrendezése, ápolása, továbbfejlesztése: lucázás, regölés, zöldághajtás…..
 • Az új programok továbbfejlesztése, pl: Sváb-nap
 • A községi rendezvényeken többségében az iskola ad műsort (zeneiskola, néptánc, szavalat, énekkar) ezen rendezvények: állami ünnepségek, koszorúzás, egyházi ünnepek, nemzetiségi rendezvények…
 • Civil rendezvényeken való részvétel

 

Felelős: igazgató, igazgató helyettes

Határidő: folyamatos

 

Eredmény: az iskolai hagyományok ápolása, közösségi értékek megbecsülése

9.

Tantárgyi mérés, értékelés, kompetenciamérés

91. . Alapképességek mérése a

4. év végén.

9.2. Bemeneti mérés

az 5. évfolyamon.

9.3. Kimeneti

mérés a 8. osztályban.

 • Szakmai eredmények dokumentálása, alapkészségek mérése a 4. osztály végén.

Felelős: osztályfőnökök, munkaközösség vezető

Határidő: (adatok elemzésével május 30.)

 • A kimeneti mérés 8. osztályban félévkor.
 • Év végén a felvételi eredményeket összegezzük, értékeljük.

Felelős: osztályfőnök, szaktanárok

Határidő: május vége

 • Középiskolai eredményekről történő visszajelzések a következő év folyamán folyamatosan történnek.
 • Központi felmérésekben való részvétel, a felmérések eredményességéről való tájékozódás.
 • Országos mérésekhez való viszonyítás.
 • Tankötelezettséggel kapcsolatos intézményi adminisztráció
 • Beiratkozás dokumentumai
 • Iskolaváltás dokumentumai
 • Középiskolás volt diákjaink meghívása
 • Tapasztalatok átadása

Felelős: szaktanárok, osztályfőnökök

 • Határidő: folyamatos

Eredmény: az eredmények javulnak

10.

Humánerőforrás tervezés, beiskolázási, továbbképzési program

10.1 Módszertani megújulás

10.2. Továbbképzési lehetőségek nyomon követése

10.3. Házon belüli továbbképzések

 

 • Továbbképzési ütemterv készítése.
 • Beiskolázási terv készítése
 • Ötletbörze

Felelős: igazgatóhelyettes

Határidő: március 15.

Eredmény: jogszabályi megfelelés, meglévő specialitások továbbvitele.

11.

Egésznapos nevelés

11.1. Délutáni elfoglaltságok biztosítása

 • Napközi, tanulószoba biztosítása
 • Szakköri lehetőségek biztosítása
 • Felzárkóztató lehetőségek biztosítása
 • Együttműködés a művelődési házzal, a Jövő Jenő Alapítvánnyal, sportegyesületekkel
 • Sportolási lehetőség biztosítása

 

Felelős: igazgató

Határidő: folyamatos

 

Eredmény: Nincs csellengő gyermek, a tanórákra biztosított a felkészülés.

12.

A szülői, fenntartói igények biztosítása

12.1. Törvényes és gazdaságos működés.

12.2. Osztály – és

csoportlétszámok

alakulása a hatékonyság

figyelembevételével.

12.3. Adatelemzés, felülvizsgálat.

12.4. Szülői értekezleteken,

személyes beszélgetéseken,

fogadóórákon

információkérés az

intézmény működésével

kapcsolatban.

 • Létszámadatok összevetése.
 • Hatékonyság figyelembevétele.
 • Az épület karbantartása, állaga, bútorzata.
 • Kötelező taneszközök biztosítása.
 • Tankönyvtámogatás.
 • Partneri elégedettség mérése

Felelős: igazgató

Határidő: szeptember 1.

 • Adatelemzés: beindulás előtt 2-3 hónappal illetve az adatok ismertté válása birtokában döntés előkészítése, tapasztalatok felhasználása alapján.

Felelős: igazgató

Határidő: szeptember 1.

Kapcsolattartás szülőkkel:

 • Évente 3 alkalommal szülői értekezletet tartunk.

Felelős: osztályfőnök

Időpontok: szeptember, február, május

 • Fogadóórákat tartása.

Felelős: osztályfőnökök, szaktanárok

Határidő: hó első hétfője

 • Személyes találkozások, beszélgetések alkalmával véleménykérés, javaslat, észrevétel – ezek továbbítása a vezetőség felé.

Felelős: igazgató

Határidő: eseti elbírálás

·         Nyílt órák megtartása évenként, szülői igényeknek megfelelően

Felelős: szaktanárok

Határidő. október vége

 • Szülők elégedettségi szintjének mérése az iskolával kapcsolatban.
 • A kérdőív kiértékelése, a feladatok meghatározása, elemzése, a kijelölt feladatok ellenőrzése.

Felelős: Team

Határidő: május vége

II. Kapcsolat az intézményekkel:

 • Kapcsolat az óvodával – kölcsönös látogatások
 • Kapcsolat a Művelődési Házzal- rendezvényeken, kiállításokon, ünnepélyeken való részvétel.

Felelős: igazgató, munkaközösség vezetők

Határidő: folyamatos

III. Kapcsolat a fenntartóval és az Önkormányzati ágazatok kapcsolódása az iskolához:

Kapcsolat a Német Kisebbségi Önkormányzattal

Gyermek és Ifjúságvédelem :

–   Családsegítő Szolgálat

-         Humán Bizottság

-         Nevelési Tanácsadó

 • Segélyezés előkészítése,
 • Gyermekvédelmi felelős segítése
 • Családgondozóval való megbeszélés.

Felelős: gyermekvédelmi felelős, pszichológus, osztályfőnök

Határidő: folyamatos

Szociálpolitika:

 • Esélyegyenlőség biztosítása
 • Szociális háló működtetése
 • Tankötelezettség biztosítása
 • Nyilvántartások kezelés

Felelős: igazgató, szaktanárok

Határidő: folyamatos

Közművelődés:

 • Ünnepélyek szervezése
 • Szabadidős tevékenységek, versenyek, vetélkedők

 

Felelős: szaktanárok, osztályfőnökök

Határidő: éves eseménynaptár szerint

Egészségügy:

 • Rendszeres egészségügyi vizsgálat
 • Fogászati vizsgálat
  • Szemészeti és hallásvizsgálat
  • Ortopédiai vizsgálat,
  • Gyógytestnevelésre javasolt tanulók egyeztetése, továbbirányítása.
   • Úszás megszervezése

Felelős: osztályfőnökök

Határidő: kiadott időpontoknak megfelelően

Sport:

 • Sportrendezvények szervezése, lebonyolítás.
 • Táborok szervezése
 • Jégpálya létesítése az adott körülményeknek megfelelően, lehetőség szerint.
 • Iskolai, területi, megyei, országos sportrendezvényeken való részvétel.
  • Úszásoktatás megszervezése, lebonyolítása.
  • Községi szintű sportrendezvényeken való részvétel.

 

Felelős: testnevelő, osztályfőnökök

Határidő: folyamatos

Egyházak:

 • Hitoktatás zavartalan biztosítása az intézményben.
 • Kulturális rendezvények helyszínének biztosítása.

Kapcsolat az Szülői munkaközösséggel:

 • Éves program egyeztetése.

Felelős: igazgató, osztályfőnökök

Határidő: folyamatos

 

Diákönkormányzat működtetése:

 • Éves program összeállítása.

Felelős: DÖK-ot segítő pedagógus

Határidő: folyamatos

Drogfogyasztás ellen tett intézkedések, prevenció:

 • Előadások szervezése, osztályfőnöki órákon történő beszélgetések.

Felelős: osztályfőnökök, szaktanárok

Határidő: folyamatos

 

Eredmény: partneri elégedettség

13.

A korosztályt fenyegető társadalmi és egyéb veszélyek prevenciója

13.1.Tanterv

13.2. Tanmenetek

13.3. Óratervek

 

 • Egészséges életmódra nevelés
 • Drog prevenciós előadások
 • Osztályfőnöki órák
 • Kérdőívek
 • Beszélgetések
 • Szülői értekezletek
 • Etikai kódex
 • Balesetvédelmi oktatás

Felelős: igazgató

Határidő: folyamatos

 

Eredmény: megelőzés pedagógiai eszközökkel

 

 

 

 

Alapfokú művészeti oktatás

Az alapfokú művészeti oktatás célja, hogy sajátos eszközeivel, hangszeres oktatással járuljon hozzá az érzelmi, esztétikai kiterjedéshez. Az általános feladatok megegyeznek az általános iskolára vonatkozó feladatokkal, hiszen egy intézményről van szó.

Elvárások

Feladatok

Intézményünkben ellátott feladatok, sikerkritériumok

1.

A pedagógiai program jogszabályok szerinti megvalósítása

 

1.1. Tudatos szervezés, a képzés feltételeinek biztosítása

1.2.. Az életkori sajátosságoknak megfelelően fejlődjenek a beiratkozott tanulók zenei képességei és ezáltal járuljon hozzá az érett, kreatív

személyiség alakításához.

1.3. Állandó egyeztetés az általános iskola munkarendjével, terembeosztásával, annak pedagógiai programjában való esetleges részvétel

 

 • A zenei élet eseményeinek figyelemmel kísérésére történő igény kialakítása.
 • Igény a hangversenyek látogatására.
 • A zenei hallás, a ritmus és metrum érzék, a muzikalitás és hangszeres technika fejlesztése.
 • Zeneszerető és zeneértő, széles művészeti látókörrel, érzelmi nyitottsággal rendelkező gyermekek

 

Felelős: zenetanárok

Határidő. folyamatos

 

Eredmény: Zeneszerető gyermekek

2.

A művészeti oktatás feltételeinek biztosítása a humánerőforrás oldaláról

2.1. Jól képzett, lehetőség szerint folyamatos előadó művészeti tevékenységet is folytató szaktanárok alkalmazása

 • Eredményes oktatás: készség szintű hangszeres játék, folyékony kottaolvasás, magabiztos koncert fellépés

Felelős: tagozatvezető, igazgató

Határidő. folyamatos

Eredmény: eredményes oktatás

 

3.

Tanszakok eszközeinek biztosítása

3.1. Folyamatos karbantartás, fejlesztés: zongorajavítás hangolás, vonós és pengetős hangszerek húrozása, vonószőrözés, fúvósok nád és hangszerolaj utánpótlása, ütőhangszerek bőrözése, ütők cseréje, állványok javítása, új hangszerek, kották, kottaállványok beszerzése

 • Hangszerek biztosítása a gyermekek számára az iskolai és az otthoni gyakorláshoz

 

Felelős. szaktanárok, tanszakvezető, igazgató

Határidő: folyamatos

Eredmény: a hangszerek biztosítása a növendékek számára

4.

Tehetséggondozás

4.1. Differenciált fejlesztés, kamaracsoportban való játék, hivatásos hangversenyek látogatása

 

 

 • A gyerekek képességeihez való alkalmazkodás.
 • Koncerteken való szereplési lehetőség.
 • Zenei versenyeken való szereplési lehetőség biztosítása.
 • Több „B” tagozatos növendék, jó színvonalú együttes játék

 

Felelős: tagozatvezető, igazgató

Határidő: folyamatos

Eredmény: több „B tagozatos növendék

5.

A község társadalmi, kulturális életébe való aktív részvéte

5.1. Hangversenyek, növendéki koncertek, ünnepélyeken való részvétel

 • Hangversenyeken való sikeres szereplés.
 • Ünnepélyeken való sikeres szereplés.
 • Zenei versenyeken való sikeres szereplés.
 • A település lakói megismerik a zeneoktatás minőségét, az otthoni zenetanulás jó példát mutathat a zenét tanulóval együtt élőknek, ideális esetben létre jöhet a „családi” kamaraegyüttesben való muzsikálás

 

 

Felelős. tagozatvezető, igazgató

Határidő: folyamatos

Eredmény: a település lakói megismerik a zeneoktatás minőségét

6.

Pályaorientáció

6.1. A tehetséges növendékekkel külön foglalkozás, együttműködés az általános iskolával, a zenei pályára készülő növendék szerepeltetése zenei versenyeken, koncerteken, lehetőség szerint hivatásos zenészekkel /pl. tanári együttes/ közös fellépés biztosítása

 

 • Koncertek
 • B tagozat
 • Felvételire történő előkészítés
 • Konzervatóriumban továbbtanulók

Felelős: tagozatvezető, igazgató

Határidő. folyamatos

Eredmény: Konzervatóriumban továbbtanulók

7.

Törvényes, gazdaságos működés

7.1. Dokumentáció szabályos használata.

7.2. Belső ellenőrzés

 • Pontos dokumentáció
 • Belső ellenőrzés rendszeresen.

Felelős: tagozatvezető, igazgató

Határidő: folyamatos

Eredmény: az ellenőrzések eredménye pozitív.


2. Intézményi minőségirányítási rendszer

Intézményi minőségpolitikai nyilatkozat

A Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola minden pedagógusa és segítő alkalmazottja közös összefogással arra törekszik, hogy az intézmény partnerközpontú szemléletét erősítse, korrekt együttműködést alakítva ki partnereivel, minden érdekelt fél megelégedésére.

Arra törekszünk, hogy a környék iskolái között kivívott helyünket, hírnevünket öregbítsük, és a megszerzett tudásunkat továbbadjuk.

Célunk, hogy színvonalas EU-komform oktatással szilárd alapműveltséget, biztos alapkészségeket nyújtsunk tanulóinknak, biztosítva számukra a képességeiknek megfelelő továbbhaladást.

Iskolai specialitásaink: német nemzetiségi nyelv oktatása, és alapfokú ének-zene képzés, informatika, sokféle szabadidős tevékenység, melyek tanítványaink

tehetségének felismerését, annak kibontakozását szolgálják.

Tevékenységünket szolgáltatásnak tekintjük, amelyet a társadalmi és partneri igényeknek megfelelően szeretetteljes légkörben végzünk.

Segítünk abban, hogy diákjaink harmonikus, kiegyensúlyozott, a felnőttek világában is boldogulni tudó emberekké váljanak. Mindezeket jól felkészült, szakmailag igényes, megújulásra képes, a minőség iránt elkötelezett, segítőkész, munkakörülményeikkel elégedett munkatársakkal és a velük együttműködő szülőkkel valósítsuk meg.

Német Nemzetiségi Általános és

Alapfokú Művészeti Iskola Tantestülete

2.1.  A vezetés elkötelezettsége és felelőssége

2.1.1 Jogszerű működés biztosítása

Az intézmény vezetőjének, vezetőségének feladata biztosítani a minőség iránti kötelezettséget. Ez az elkötelezettség az alapja a Minőségirányítási Programunk és a minőségfejlesztési rendszer működtetésének.

A vezető az igényfelmérés eredményeit a team-mel elemzi, értékeli, és beépíti az intézményi gyakorlatba. Fontos feladata továbbá:

 • a nevelőtestület vezetése,
 • a leghatékonyabb együttműködési munkaformák mérése, fejlesztése.
 • az intézmény törvényes működésének biztosítása,
 • a működéshez szükséges erőforrások biztosítása,
 • a partneri elvárásoknak megfelelően működtetni az intézményi feladatokat.
 • A nevelő-oktatómunka irányítása,
 • Az információs rendszer kialakítása,
 • A pedagógus és nem pedagógus munkatársak kiválasztása,
 • A belső ellenőrzési, értékelési rendszer kidolgozása,
 • minőségfejlesztési rendszer működtetése.

A vezetési feladatok megvalósítása az alábbi folyamatok működését, szabályozását igénylik:

 • MIP működtetése
 • Iskolánk információs rendszere
 • A belső ellenőrzési, mérési, értékelési rendszer
 • Partneri igény-, és elégedettség mérése
 • Panaszkezelési eljárás
 • Intézményi marketing
 • Irányított önértékelés
 • Biztonságos intézmény
 • Gyermek –és ifjúságvédelmi jelzőrendszer
 • A továbbképzési program működtetése
 • A tanulók értékelése
  • Tanterv, tanmenet

 

 

Az intézmény vezetője, vezetősége gondoskodik arról, hogy az intézmény működését szabályozó dokumentumok az intézmény dolgozói számára hozzáférhetőek, megismerhetőek legyenek.

 

2.1.2. Tervezés

Éves munkaterv kialakítása

1.      Az igazgató tájékoztatja a kollégákat az alakuló értekezleten a tanévre vonatkozó nevelési és oktatási célkitűzésekről, a szervezeti egységek munkaterveinek tartalmi és formai elvárásairól.

2.      Az alakuló értekezleten az intézményvezető tájékoztatást ad a személyi feltételekről, ugyanakkor a tárgyi és szervezeti feltételeket is ismerteti, a nyár folyamán milyen fejlesztések történtek.

3.      A fentieket figyelembe véve a munkaközösségek és a minőségfejlesztési csoport tagjai az első megbeszélésükön meghatározzák a célokat, célértékeket.

4.      Ugyanezen a megbeszélésen a munkaközösségek cselekvési tervet állítanak össze a célok eléréséhez, felosztják a feladatokat, meghatározzák az időkereteket, felelősöket rendelnek a feladatokhoz, azok ellenőrzéséhez, értékeléséhez.

5.      Egy héten belül a munkaközösség vezetők összeállítják, és írásba foglalják a munkaközösségi terveket.

6.      Ezután a munkaközösségek értékelik a terveket. Ha tartalmilag, formailag megfelelőnek tartják, akkor elfogadják és az igazgató elé terjesztik. Ha valamilyen igazítást javasolnak, akkor az adott lépésnél beavatkozás szükséges.

7.      Ezt követően az igazgató a munkaközösségi munkatervek és a minőségfejlesztési csoport javaslata alapján elkészíti az iskola feladattervét, amelyben rögzíti az adott tevékenység időpontját és felelőseit.

8.      Az igazgató összeállítja a tanévben várható események naptárát.

9.      A tanévnyitó értekezleten a nevelőtestület dönt a munkaterv elfogadásáról. Ha tartalmilag, formailag megfelelőnek tarják, akkor elfogadják, ha nem, akkor az adott területen beavatkozás szükséges.

10.  Szeptember 15-ig az igazgató egy példányt elküld a fenntartónak, egyet pedig elhelyez az igazgatói irodában

 

 

Felelős

Megőrzési hely

Megőrzési idő

Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv-vezető

Igazgató iroda

1 tanév

Órarend

Igazgatóhelyettes

Igazgatói iroda

½ tanév

DÖK és ifj. védelmi munkaterv

DÖK vezető

Igazgatói iroda

1 tanév

Munkaközösségi tervek

Mk. vezetők

Igazgatói iroda

1 év

Mérési terv

Team vezető

Igazgatói iroda

1 év

Az intézmény munkaterve

Igazgató

Igazgatói iroda

1 év

 

 

2.1.3.  Vezetői ellenőrzés és értékelés

Cél: adatgyűjtés, tapasztalatgyűjtés az értékeléshez és a fejlesztéshez

Az ellenőrzéssel azt vizsgáljuk, hogy az intézmény működése megfelel-e a hatályos jogszabályoknak, az ezeken alapuló belső szabályozásnak. A Pedagógiai Programnak, Pilisborosjenő Önkormányzat Minőségirányítási Programjának, valamint az iskolai Minőségirányítási Programnak.

 

Belső ellenőrzési rend

Minőségirányítási Programunk a belső ellenőrzés rendjét szabályozza. Az ellenőrzési feladatok megoszthatók a vezetők, munkaközösség vezetők, programvezetők között.

A belső ellenőrzéseknek az intézmény működésének minden területét érintenie kell:

 • Szakmai-pedagógiai munka
 • Törvényes működés
 • Takarékos gazdálkodás
 • Munkavédelmi
 • Tűzvédelmi
 • Közegészségügyi

 

Az ellenőrzés

területe

Ellenőrzésre

jogosult

Az ellenőrzés

ideje

Dokumentálás módja/

Őrzési idő

Pedagógiai munka ellenőrzése

A nevelő-oktató munka színvonala a tanítási órán

igazgató

igazgató helyettes

munkaközösség vezető

évente

Feljegyzés/1év

 

 

A nevelő-oktató munkához kapcsolódó pedagógiai dokumentáció

Feljegyzés/1év

Aláírás/1év

Kapcsolattartás a szülőkkel

Feljegyzés/1év

Tanórán és iskolán kívüli tevékenységek szervezése

igazgató

igazgató helyettes

munkaközösség vezető

Felzárkóztatás, hátránykompenzáció

igazgató

Tehetséggondozás

igazgató

igazgató helyettes

munkaközösség vezető

A tanulók továbbtanulásának segítése, irányítása

A pedagógusra bízott tanterem rendezettsége, dekorációja

Aláírás/1év

 

A helyi tantervben előírt követelmények teljesítésének szintje

Feljegyzés/1év

Önértékelés/1év

 

Iskolai ünnepélyek, programok, megrendezése

Versenyek, vetélkedők szervezése,

Pályázatok írásában való részvétel

 

 

 

 

Munkáltatói feladatok

Munkaidő betartása

igazgató

igazgató helyettes

évente

Aláírás

Ellenőrzési napló/2 év

 

Új dolgozók segítése

igazgató

igazgató helyettes

munkaközösség vezető

Technikai dolgozók munkavégzése

igazgató

 

Munkavédelmi előírások betartása

igazgató

igazgató helyettes

 

Tűzvédelmi előírások betartása

Gazdálkodás

Takarékos gazdálkodás

igazgató

igazgató-helyettes

leltár felelős

Évente

Aláírás/5év

Eszközbeszerzések

Készletnyilvántartások

Leltározás

Karbantartás

Helyettesítés, túlóra

elszámolás

igazgató helyettes

 

 

Szabadság nyilvántartása

igazgató helyettes

 

 

Térítési díj beszedése, elszámolása

iskolatitkár,

tagozatvezető

igazgató

 

 

Feladatok:

1.      A minőségfejlesztési csoport az igazgatóval augusztus végén kiválasztja az ellenőrzésre javasolt területeket.

2.      A vezetői kör a folyamat elején meghatározza az ellenőrzés területeit, szempontjait, az ellenőrzés gyakoriságát és módszereit.

3.      Az iskolavezetés szeptember elején elkészíti az éves ellenőrzési tervet.

4.      Az igazgató szeptember elején értekezleten ismerteti az éves ellenőrzési tervet az alkalmazotti közösséggel.

5.      Szeptember elején az ellenőrzésért felelős személyeket megbízza az igazgató.

A megbízással egy időben az igazgató meghatározza a beszámolók idejét.

6.      Az ellenőrzés időben ütemezett végrehajtása.

7.      Az ellenőrzés tapasztalatainak megbeszélése az ellenőrzés után 1 héten belül.

8.      Az ellenőrzést végző személy javaslatot tesz a feltárt hiányok pótlására.

9.      Az ellenőrzést végző személy beszámol az ellenőrzés tapasztalatairól az igazgatónak.

10.  Az ellenőrzés eredményeinek adattárba helyezése az ellenőrzési folyamat végén, amely majd az értékelési folyamat bemenete lesz.

 

 

A bizonylat neve

Kitöltő/készítő

Megőrzési hely

Megőrzési idő

Szempontlista

Az ellenőrzött területek listája

Határidő és felelősök

Team

 

igazgató

Minőségirányítási Irattár

5 év

1 év

 

1 év

 

Megbízatások

igazgató

Minőségirányítási Irattár

1 év

Időterv

igazgató

Minőségirányítási Irattár

1 év

Feljegyzések

Team

Minőségirányítási Irattár

 

2.1.4. Minőségirányítási rendszer működtetése intézményen belül

 

Az intézményi minőségfejlesztés folyamata:

1. A Pedagógiai Programban meghatároztuk az iskola nevelési programját, ennek keretén belül:

 • az iskolánkban folyó oktató- nevelő munka pedagógiai alapelveit, céljait, feladatait, eszközeit, eljárásait,
 • a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatokat,
 • a közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat,
 • a tehetség, képességkibontakoztatását segítő tevékenységet,
 • a gyermek –és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatokat
 • a tanulók felzárkóztatását segítő programot…stb.

 

2. Pilisborosjenő Önkormányzatának Minőségirányítási programja megfogalmazza:

 • a fenntartói elvárásokat,
 • az elvárásokkal kapcsolatos feladatokat,
 • más intézményekkel való kapcsolattartást,
 • tervezett szakmai, törvényességi, pénzügyi ellenőrzések rendjét

 

3.                             A Német Nemzetiségi Általános és Alapvető Művészeti Iskola, annak érdekében, hogy feladatait hatékonyan, törvényesen és szakszerűen hajtsa végre,

Minőségirányítási programot alkotott, amelyen belül:

 • meghatározza minőségpolitikáját,
 • minőségfejlesztési rendszert épít ki és működtet,
 • meghatározza az intézmény működésének hosszú távra szóló elveit,
 • az elvek megvalósítására szolgáló elképzeléseket,
 • az iskola működésének folyamatát, a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtását.

 

4.                       A minőségfejlesztés célja annak garantálása, hogy az iskola a társadalmi és a helyi igényeknek megfelelő szolgáltatásokat nyújtson.

Ennek érdekében: Folyamatos, önértékelésen alapuló minőségfejlesztési tevékenységet folytat, melynek során:

 • Azonosítja partnereit
 • Méri a partnerek igényeit, elégedettségét
 • A mérések eredményeit elemzi
 • Meghatározza céljait és szolgáltatásainak fejlesztését
 • Intézkedési tervet készít
 • Ezek eredményeit felhasználja működésének folyamatos fejlesztésére

 

A minőségfejlesztési feladatok végrehajtására az intézmény munkatervet készít, amely tartalmazza:

 • A minőségfejlesztési folyamat szakaszait,
 • Időbeni ütemezést,
 • A végrehajtásért felelős személyek neveit,
 • A kiválasztott módszert

A Minőségirányítási Programunk összhangban áll Pedagógiai Programunkkal.

A minőségfejlesztési feladatok végrehajtása, összehangolása, az iskola minőségfejlesztési csoportjának (team) feladata.

A MIP felülvizsgálatát 4 évenként, illetve a törvényi változásoknak megfelelően végezzük.

A minőségirányítási rendszer működésének célja

 • Az intézményi MIP célja az intézmény, mint szervezet „belső gondolkodásának” irányítása a minőségi szemlélet érvényesítésére.
 • Támogatjuk a vezetést az intézményműködés folyamataiban a minőségi munka végzésének folyamatos fejlesztésében.
 • Feltárjuk és megfogalmazzuk az intézmény működésének erősségeit, a működésben rejlő problémákat.
 • Az alkalmazotti kör bevonásával folyamatosan keressük a problémák megoldásait, a fejlesztési lehetőségeket.
 • Ellenőrizzük, mérjük, értékeljük a változásokat.

 

 

Minőségfejlesztési munkánk alapelvei:

 • Partnerközpontú szemlélet
 • A team munka rendszeressége
 • Vezetői elkötelezettség, felelősség
 • Az intézmény erősségeire való építés
 • Egymástól való tanulás

 

Céljaink:

 

 1. Jól felkészült, az új módszerek alkalmazására kész, megújulásra képes legyen a tantestület.
 2. Pedagógusaink munkájuk során legyenek a minőség iránt elkötelezettek, segítőkészek a partnereikkel szemben.
 3. Munkatársaink legyenek elégedettek munkakörülményeikkel.

 

 

A minőségirányítási rendszer szervezeti elemei

A Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola a MIP elkészítésére, működtetésére egy Minőségfejlesztési csoportot hozott létre.

 

 

A 3 főből álló team feladata:

 

 • Az intézmény minőségirányítási programját kidolgozza, melyet 4 évenként felülvizsgál, és az Önkormányzat Minőségirányítási Programjával összhangban átdolgoz.
  • A feladatokat évenként megfogalmazza, és ezt éves tervben lejegyzi.
  • Havonta legalább egy alkalommal megbeszélik az aktuális feladatokat                      (kérdőívek készítése, kiosztása, begyűjtése, feldolgozása, elemzése, problémafeltárás, folyamatok szabályozása…)
  • A minőségi körök működését figyelemmel kíséri, a felmerült kérdéseket továbbítja.

·      A csoport felelős a minőségirányítási célok adott évre történő megfogalmazásáért, a mérések lebonyolításáért, értékeléséért, a vezetőség, a partnerek, és a tantestület felé történő tájékoztatásért.

 

 

A csoport vezetőjének feladata:

 • Az intézmény minőségirányítási programjából adódó célkitűzések és fő feladatok meghatározása, megvalósításuk koordinálása.
 • Javaslatot tesz a munkarend kialakítására, hogy a team hatékonyan és eredményesen végezze munkáját.
 • Az igazgató támogatásával a minőségfejlesztési rendszer gyakorlati feladatait közvetlenül irányítja.
 • A minőségfejlesztési munkába aktívan bevonja a csoport tagjait, a nevelőtestület tagjait, és egyéb dolgozókat.

 

Jogköre:

 • A minőségfejlesztési csoport tagjainak, valamint a munkatervben megjelölt feladatok végrehajtásáért felelősök feladatvállalásának, a vállalt feladatok végrehajtásának ellenőrzése.
 • Döntési helyzetekben a minőségirányítási program kiépítésével összefüggő kérdésekben szavazategyenlőség esetén a véleménye dönt.

 

A tagok feladata:

 

 • Aktívan részt vesznek a minőségfejlesztési rendszer kidolgozásában és működtetésében, segítik a csoport vezetőjének munkáját.
 • A csoport vezetőjével együtt összeállítják a minőségfejlesztési munkatervet.
 • Rendezik a minőségfejlesztési munka során keletkezett dokumentumokat.
 • A Munkatervnek megfelelően részt vesznek egyeztető munkamegbeszéléseken.
 • A csoport vezetőjének távolléte esetén átveszik annak feladatait.
 • A csoport tagjainak munkáját a vezetőség anyagilag díjazza minőségbiztosítási pótlék formájában

 

Eljárás:

 • A minőségfejlesztési csoport tagjait - a nevelőtestület javaslatát figyelembe véve az igazgató bízza meg egy tanévre.
 • A megbízás többször ismételhető.
 • A minőségfejlesztési csoportban való részvétel önkéntes.

o   A minőségi kör tagjaként:

A minőségi körök év elején, a kijelölt témakörök meghatározása után alakulnak meg.

( alsós munkaközösség, német munkaközösség, osztályfőnökök, magyar szakosok, egy osztályban tanítók, zenetanárok, technikai személyzet…)

 

o   A nevelőtestület tagjaként:

 • Rendszeresen megbeszéli az aktuális feladatokat.
 • Képzi magát.
 • Kérdőíveket tölt ki.
 • Aktív részese a közös értékrendet kialakító nevelőtestületi megbeszéléseknek.

2.2. Az intézményi önértékelés rendszere

 

Cél: az ellenőrzés során feltárt tényekkel, információkkal való szembesülés, valamint az elért eredmények összevetése a kitűzött célokkal.

 

Az iskolán belüli értékelések:

1.      Intézményértékelés

2.      A vezetői munka értékelése

3.      A vezetőség értékelése

4.      A pedagógusok értékelése

5.      A tanulók teljesítményvizsgálata

6. Az intézmény értékelése a helyi elvárásoknak megfelelés szempontjából, fenntartói IMIP-pel való kapcsolat.A mérés, értékelés

tárgya

Módszere

Gyakorisága

Szabályozása

Dokumentum elhelyezése

Az intézmény működésének értékelése

Kérdőív

Dokumentumok elemzése

Klímavizsgálat

1. sz. melléklet

4 évente

Irányított önértékelés eljárásrendje

 

Minőségfejlesztési irattár

Partneri elégedettség-, elégedetlenség-, igény

Mérése

Kérdőív, interjú

Szülői

2. sz. melléklet

Tanulói

3-4. sz. melléklet

Pedagógusok

5. sz. melléklet

Technikai

6. sz. melléket

SWOT analízis

7. 7. sz. melléklet

4 évente

Partnerigény felmérési szabályzat

Minőségfejlesztési irattár

 

A pedagógusmunka eredményességének mérése

Önértékelés

Kérdőív

8. sz. melléklet

Évente

3 évente

Önértékelés eljárásrendje

Kérdőív kiértékelése

Minőségfejlesztési irattár

Vezető értékelése

Kérdőív

9. sz. melléklet

3 évente

Kérdőív kiértékelése

Minőségfejlesztési irattár

Vezetőség értékelése

Kérdőív

10. sz. melléklet

3 évente

Kérdőív kiértéklése

Minőségfejlesztési irattár

Tantárgyakhoz kapcsolódó mérési feladatok

OKÉV mérések

Szaktárgyi feladatlap

évente

Folyamat-

szabályozás

Minőségfejlesztési irattár

Tanulók egyéni fejlődésének osztályok teljesítményének elemzése

osztályátlagok

félévente

Átlagok kikérése

Minőségfejlesztési irattár

 

 

Az önértékelés rendszere, módszerei

Az iskolai önértékelés során a következő rendszerben kell végezni az értékelést:

•         értékelni kell az adottságokságokat,

•         értékelni kell az eredményeket,

•         az eredmények alapján meg kell határozni a további lépéseket a fejlődés érdekében. Az önértékelés során az adottságok tekintetében felmérendő:

•         a vezetés,

•         a dolgozók szakmai irányítása,

•         az erőforrások,

•         a működés folyamatai,

•         az intézményi stratégia.

Az önértékelés során vizsgálni kell az elért eredményeket,

•         a meghatározó, kiemelt eredményeket,

•         a partnereknél elért eredményeket, így:

1.      a fenntartó elégedettségét,

2.      a gyermekek és a szüleik elégedettségét,

•         a pedagógusok elégedettségét,

•         a gyermeket fogadó intézmény elégedettségét.

Az önértékelés során meg kell határozni

•         az erősségeket,

•         a lehetőségeket,

•         a gyengeségeket,

•         a veszélyeket.

 

Az önértékelésnek kellő információt kell nyújtania a fenntartónak és az iskolának egyaránt. Az önértékelés során figyelembe kell venni

•         a fenntartói értékelések során megfogalmazottakat a következő területeken:

1)      gazdálkodás,

2)      tanügyigazgatás,

3)      a rendelkezésre álló oktatási nevelési feltételek,

4)      a vezetési, illetve az intézményirányítási, népszerűsítési tevékenység,

5)      a pedagógus munkájának megszervezése,

6)      a szakmai munka értékelése a tanulás eredményei alapján,

7)      a pedagógiai program megvalósítása,

8)      az intézménnyel kapcsolatos általános elégedettség és az intézménnyel kapcsolatban felmerült igények.

• a saját tevékenységének értékelése során tett megállapításokat az alábbi területeken:

1)      gazdálkodás,

2)      tanügyigazgatás,

3)      a rendelkezésre álló oktatási nevelési feltételek,

4)      a szervezet, a vezetők, valamint ezek kapcsolata,

5)      az oktatás, nevelés, képzés minősége,

6)      az ellátott egyéb feladatok, szolgáltatások

7)      a fenntartón kívüli partnerek elégedettsége, illetve az intézménnyel szemben felmerült igényei.

Az irányított önértékelés eljárásrendje:

1.      A minőségfejlesztési csoport összeállítja az önértékelés kérdőív csomagját.

2.      A nevelőtestület elfogadja az eljárásrendet és a kérdőívcsomagot.

3.      Módszertani megbeszélés az önértékelés lebonyolítására.

4.      Értékelő csoportok alakítása (pedagógusok, technikai dolgozók…), az önértékelés lebonyolítása.

5.      A teljes munkatársi kör részvételével az intézmény önértékelésének véglegesítése.

6.      Az intézmény erősségeinek, gyengeségeinek, fejlesztendő területeinek meghatározása.

 

A pedagógusok önértékelési rendje:

A pedagógusok az Önértékelést minden tanév végén elkészítik.

Önértékelésük az alábbi területekre terjed ki:

 • A helyi tanterv célkitűzéseinek és megvalósulásának értékelése
 • Az osztályokban végzett nevelő-oktató munka eredményei
 • A családdal való kapcsolattartás eredményessége
 • Az iskolán belüli team munka megvalósulásainak eredményei
 • A tanításon kívüli tevékenységekben való részvétel

 

A pedagógusok munkájának értékelése

Az értékelés célja a munkatársi teljesítmény megerősítése, a munkatársak erős és gyenge pontjainak megismerése.

 

A teljesítményértékelés fogalma

A teljesítményértékelés olyan értékelési tevékenység, mely kiterjed

•         a munka eredményének,

•         a szervezeti magatartásnak, valamint

•         a munkavégzéshez szükséges képességeknek az értékelésére.

A teljesítményértékelés során az értékelésnek

•         meghatározott célrendszeren kell alapulnia,

•         fejlesztő értékelésnek kell lennie,

•         tartalmaznia kell az önértékelési elemeket.

A teljesítményértékelés célja

A pedagógusok és vezetést ellátó személyek teljesítménye fokozatosan – különösen a feladatellátáshoz szükséges képességek, készségek, tudás és tapasztalat fejlesztésével – javuljon, és ezzel segítse a minőségcélok megvalósítását. E cél érdekében a teljesítményértékelés során szükség van:

•         a képzési szükségletek felmérésére,

•         a fejlődési törekvések támogatására,

•         a munkavállalók önértékelésére,

•         a fejlesztési, fejlődési célok meghatározására,

•         a fejlődéshez szükséges eszközök, források felkutatására, bővítésére, javítására,

•         a munkaköri leírások alapján a dolgozók tevékenységének áttekintésére.

A teljesítményértékelés funkciója

Az intézményi működtetés során egy olyan eszköz szerepét töltse be, mely a minőségcélok megvalósításában segít:

•         teljesítményelvárásokat határoz meg a vezetőkkel, valamint a nem vezető beosztású pedagógusokkal szemben,

•         összehangolja a célokat, és egységes rendszerű teljesítményértékelést határoz meg,

•         biztosítja a dolgozók fejlődését.

A teljesítményértékelés által megfogalmazott megállapítások sikeresen felhasználhatóak azokban az esetekben, ahol

•         a pedagógusok díjazásánál figyelembe kell venni az általuk nyújtott teljesítményt,

•         meg kell keresni azt, hogy a teljesítmények esetleg miért nem érik el az elvárt szintet,

•         meg kell ítélni az adott pedagógus alkalmasságát, tovább foglalkoztathatóságát (pl. szerződéses foglalkoztatásnál).

A teljesítményértékelés rendje

 

• A pedagógusok teljesítményértékelése az éves munkatervben meghatározott kategória alapján történik.

 

A minősítés meghatározott pontrendszer alapján készül.

A teljesítményértékelés eredményét a maximális pontszámnak a ténylegesen adott pontszámokhoz viszonyított aránya alapján a következők szerint határozzuk meg:

80-100%-ig     kiválóan alkalmas

60-79 %-ig     alkalmas

30-59%-ig      kevéssé alkalmas

30 % alatt      alkalmatlan

Ettől eltérően a pedagógus alkalmatlan minősítést kap, ha - személyes tulajdonságai, kapcsolatai, szakmai felkészültsége,

- a tanóra hatékonysága (óralátogatás ellenőrzési adatai),

- a munkafegyelme alkalmatlan minősítést kap.

Felelős: igazgató

Dokumentumok: munkaköri leírás, tanmenet, munkaterv, napló, szakköri napló, fejlesztési terv, osztályfőnöki összesítő adatlap, anyakönyv, jelentések, méréshez, ellenőrzéshez, összesítéshez használt űrlapok, összehasonlító adatok, fejlődési terv űrlapja, kérdőívek, osztálystatisztikák, versenyeredmények

 

A magasabb vezetői feladatokat ellátók teljesítményértékelése

A magasabb vezetők teljesítménykövetelményének kialakításában részt vesznek

•         fenntartó önkormányzat

•         a tantestület.

A vezetők teljesítménykövetelményeinek olyanoknak kell lenniük, melyek

•         tartalmazzák a vezetői pozíció ellátásával kapcsolatos követelményeket,

•         a minőségcélokhoz kapcsolódnak, annak megvalósítását szolgálják.

A teljesítményértékelés

A vezetők teljesítményét a rögzített teljesítménykövetelmények alapján kell értékelni.

Az értékelésben részt vesznek:

•         a vezetők (önértékelés),

•         a munkaközösség vezetők

•         a beosztott pedagógusok.

A teljesítményértékelés során el kell készíteni egy összesített értékelést, mely tartalmazza a kategóriák teljesítményértékelését a következők szerint:

 • kiemelkedő,
 • átlag feletti,
 • megfelelő,
 • kielégítő,
 • nem kielégítő teljesítmény.

• Az összesített értékelés tartalmaz egy részletes teljesítményértékelést, ennek tartalmazza:

 • az érintett személyes adatait,
 • a teljesítménykövetelmények szerinti részletes szöveges értékelést, valamint az értékelést az összesített értékelésnél megadott kategóriák szerint.
 • az összefoglaló értékelést, javaslatokat, intézkedéseket, melyek az érintett teljesítményértékelése során megállapíthatóak, és az érintett személy teljesítményének minőségi javítását segítik elő.

A  pedagógusok teljesítményértékelése

 

A pedagógusok teljesítménykövetelményének kialakítását az intézményvezető végzi a nevelőtestülettel történő konzultáció után.

A pedagógusok teljesítményét a rögzített teljesítménykövetelmények alapján kell értékelni.

Az értékelésben részt vesznek:

•         az intézményvezető,

•         az igazgatóhelyettes,

•         a munkaközösség-vezető,

•         a pedagógus (önértékelés).

A munkaközösség-vezetőt a munkaközösség tagjai, az igazgatóhelyettes és az igazgató értékelik.

Az igazgatóhelyettest minden beosztottja, a munkaközösség vezetők és az igazgató értékelik.

A teljesítményértékelés tartalmára ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a vezetők esetében.

 

A teljesítménykövetelmények és az értékelés szempontjai

A teljesítménykövetelmények meghatározásánál, valamint a teljesítményértékelésnél a következő szempontokat kell figyelembe venni:

• az oktatás minőségéhez,

• a pedagógusokhoz,

• az intézmények általános megítéléséhez és működéséhez kapcsolódó minőségcélok.

 

 

 

A vezetők teljesítményértékelése

 

Intézményünkben a vezető (azaz az igazgató) és a vezetőség (igazgató helyettes, munkaközösség vezetők) értékelése történik meg.

A vezetőt a fenntartó is értékelheti az alább szempontok alapján:

 • vezetői pályázat
 • pedagógiai program
 • fenntartói minőségirányítási program
 • intézményi minőségirányítási program
 • éves intézmény munkaterv alapján.

 

Az éves értékeléshez kapcsolódó feladatok:

 

1.      Az igazgató május harmadik hetében felkéri az értékelésben érintett területek felelőseit beszámolóik elkészítésére. A beszámolók elkészítésének alapja az éves munkatervük megvalósulásának mértéke.

2.      Júniusban a munkaközösség vezetők, a Min. Irány. Csoport vezetője, a DÖK és ifjúságvédelmi felelős, az intézkedési tervek felelősei, a Nebuló Alapítvány elnöke elkészítik éves beszámolójukat.

3. Az igazgató összegzi az ellenőrzés eredményeit, értékeli a tantestület tagjainak munkáját, ismerteti a megváltozott körülményeket (tárgyi, személyi). Az igazgató-helyettesek összesítik az osztályok statisztikáit. Az indikátor rendszer folyamatgazdája beszámol az aktuális statisztikai adatokról.

Június végén a munkaközösségek meghallgatják az éves beszámolót, elmondják észrevételeiket, majd elfogadják azt.

3.      Ezután az igazgató összegzi az éves beszámolót. Dokumentumok elemzésével ellenőrzi a tervek, célkitűzések megvalósulását.

4.      A tanévzáró értekezleten a 2. pontban megjelölt felelősök beszámolnak éves munkájukról. A beszámolók alapján az igazgató összegzi, értékeli a tanév munkáját.

5.      A nevelőtestület tagjai hozzászólnak, véleményt mondanak az elhangzottakról.

6.      A tantestület elfogadja a tanév végi beszámolót.

7.      Az igazgató gondoskodik róla, hogy az éves beszámoló a fenntartóhoz kerüljön.

8. A folyamat gazdája a tanévzáró értekezlet után, júniusban ellenőrzi az éves beszámoló elkészítésének lépéseit, ahol szükséges, javaslatokat tesz a korrekciókra, melyek beépülnek a következő éves tervezésbe.

 

Országos mérések lebonyolítása

 

A mérések lebonyolításáért az OKÉV a felelős. A méréseket az OKÉV az előző években alkalmazott eljárásrend szerint végzi. A májusban elvégzett mérésekről február végéig megküldi az intézményi és fenntartói szintű elemzéseket. Abban az esetben, ha az OKÉV által mért eredmények intézményünkben átlag alatti teljesítményt mutatnának, az intézmény pedagógusai a hiányok pótlására tervet dolgoznak ki. A javaslatot az Oktatási Bizottság felé küldi át az intézmény elfogadás céljából.

 

Fejlesztési tervek készítése:

 

A fejlesztés fő irányvonalai az elemzések során rajzolódnak ki.

A problémákat csoportosítjuk:

 • Tartalmi (pedagógiai): minden olyan probléma, ami a nevelési-oktatási folyamatot érinti.
 • Szervezetfejlesztés: minden más, ami az iskola működésével kapcsolatos.

Feladatok:

1.        Az elemzések során meghatározott témákra feladattervet készítünk.

2.        A feladatterveket szerepeltetjük az iskola éves munkatervében.

3.        A sikerre vezető cselekvéssort lépésenként megtervezzük.

4.        Határidő, felelősök, sikerkritériumok hozzárendelése a feladatokhoz.

5.        A tervek megvalósítására minőségi köröket hozunk létre.

6.        A fejlesztési terveket beillesztjük az éves munkaterv feladatai közé.

7.        A fejlesztési tervek megvalósulását folyamatosan dokumentáljuk.

 

A fenntartói minőségirányítási programmal való kapcsolat

A minőségirányítási programjában meghatározottak szoros kapcsolatban vannak a fenntartói minőségirányítási programmal.

A kapcsolat kétirányú:

• az ÖMIP határozza meg azokat a főbb minőségcélokat, célkitűzéseket, melyeket az intézményi minőségirányítási program meghatározásakor figyelembe kell venni,

• az IMIP, a végrehajtott intézményi önértékelés, valamint a minőségirányítási program éves végrehajtásának értékelése, továbbá az országos mérés, értékelés során elért eredmények alapján a fenntartónak át kell tekintetnie a minőségirányítási programját, és a helyzetnek megfelelően új célokat, követelményeket kell megfogalmaznia az intézménnyel szemben.

A két minőségirányítási program akkor tud jól működni, ha figyelembe veszik a folyamatosan változó adottságokat és eredményeket, és a szükséges intézkedéseket megteszi mind az iskola, mind pedig a fenntartó.

A fenntartó intézkedéseket tesz, ha az intézmény országos mérési és értékelési eredményei nem megfelelőek, azaz nem érik el a jogszabályban meghatározott minimumot.

2.3. A partnerkapcsolatok irányítása

Célunk:

 • a partnerek igényeinek, elégedettségének megismerésére, elemzésére,
 • a közvetlen és közvetett partnerekkel való kommunikációra törekvés.

2.3.1. Az intézmény által azonosított partnerek igény,- és elégedettségmérés

A partnerazonosítás eljárása:

A partnerazonosítás során a legfontosabb célunk intézményünk közvetlen és közvetett partnereinek azonosítása annak érdekében, hogy igényeiket, munkánkkal való elégedettségüket megismerhessük, és elvárásaiknak minél nagyobb mértékben megfelelhessünk.

 

Partnerlista:

Közvetlen partneri kör

Megnevezés

Szülők

 

Szülői Munkaközösségek

Alkalmazottak közössége

Pedagógusok, technikai dolgozók

Tanulók

Tanulói nyilvántartás

Iskolánk végzett tanulói

Tanulói nyilvántartás, továbbtanulási összesítő

Fenntartó

Pilisborosjenő Község Önkormányzata

Német Kisebbségi Önkormányzat

Óvoda

Német Nemzetiségű Kétnyelvű Óvoda

 

Közvetett partneri kör

 

Az iskola munkáját segítő szakmai szervezetek

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Nevelési Tanácsadó

Hegedűsné dr. Hovánszki Tímea

Györke Éva

Szabóné Ludasi Éva

Civil szervezetek

Varasdy Viktor

Egészségügyi partnerek

Dr.Kerekes Ildikó

Dr. Fenyvesi Gyöngyvér

Tasi Zsanett

Művelődést segítő partnerek

Reichel József Művelődési Ház

Bereczkiné Szendrei Éva

Egyházak

Bakos Zsolt

Becker Norbert

2.3.2.      Kommunikáció a partnerekkel

 

Partnerek

Minta

Módszer

Gyakoriság

A mérést

végző

személyek, felelősök

megnevezése

Vissza-

jelzés

Pedagógusok

Teljes alkalmazotti kör

Kérdőív

3 évente

Team tagjai

Team vezető írásos anyag alapján szóban.

Tanulók

Teljes körűen

Kérdőív

3 évente

Osztály-

főnökök

Osztályfőnökök

írásos anyag alapján

Szülők

Teljes körűen

Kérdőív

3 évente

Osztály-

főnökök

Osztályfőnökök

szülői értekezleten

Pedagógiai munkát segítők

Teljes körűen

Kérdőív, csoportos interjú

3 évente

Team tagjai

A mérést végző

team tag értekezle-

ten

Fenntartó

Polgármester és a Humán Bizottság tagjai

Kérdőív vagy interjú

4 évente

Team tagjai

Igazgató, levélben

Óvoda

Vezető óvónő és az óvónők

Kérdőív vagy interjú

3 évente

Team tagjai

A mérést végző

szóban

A mérés folyamatterve

Cél: A partneri igények felmérése

Feladat

Felelős

Sikerkritérium

Ellenőrzés

Eszközök

meghatározása,

kiválasztása

Team vezető

Számszerűség,

Összehasonlíthatóság,

Kezelhetőség

Igazgató

Kipróbálás

Team

Értelmezhetőség

Esetleges korrekció

Team

 

Sokszorosítás

Team

Példányszám szerint

Team vezető

Kiküldés, interjú,

egyeztetés

Osztályfőnökök

Team

Eljut az

érintettekhez

Begyűjtés, interjú

Lebonyolítása

Team

Legalább 80 %

kitöltött

Adatok rögzítése

Team

Számítógép alkalmazása

Feldolgozás

Team

Kérdésenként,

csoportonként

 

Összegzés készítése

Team

Összesítés az

elégedettségről,

igényekről és az

elégedetlenségről

Team vezető

Visszajelzés a

partnereknek

Team

A partnerek ismerik

a felmérés főbb eredményeit

 

A minőségirányítási program nyilvánossága, a keletkezett adatok kezelése

A MIP nyilvánossága

A minőségirányítási programot nyilvánosságra kell hozni.

A minőségirányítási program teljes dokumentációját hozzáférhető módon meg kell őrizni az

•         intézményvezetőnél, valamint

•         a könyvtárban,

•         a honlapon

A minőségirányítási program végrehajtásának évenkénti értékelését meg kell küldeni a fenntartónak.

A MIP működése során keletkezett adatok kezelése

A dokumentumok kezelése az érvényes iratkezelési szabályzat és az adatvédelmi szabályzat szerint történik.

Védett adatoknak minősülnek:

•         a kitöltött kérdőívek

•         az interjúk tartalma

•         a mérések anyagai

•         a kérdőívek adatbázisai

Mindezek kezelése bizalmas.

Zárt szekrényben, az igazgatói irodában őrizzük két évig.

A vezetőkön kívül a minőségirányítási csoport tagjai (vagy általuk megbízott tag) férhetnek hozzá.

A fent említett bizalmas adatok, információk más intézménynek vagy személyeknek az érintett felek beleegyezése nélkül nem adhatók ki.

Az adatvédelmi szabályzat alá eső dokumentumok kezelésével foglalkozó valamennyi személy titoktartási kötelezettséggel rendelkezik az adatok felett.

2.3.3.      Humánerőforrással történő gazdálkodás

Cél, hogy minden munkatárs a képzettségének megfelelően végezze el a munkáját. A humán erőforrással való gazdálkodás, a munkatársak kiválasztása és alkalmazása, teljesítményértékelése, elbocsátása, döntés a bérezésről az igazgató feladata. A munkatársak – ezen belül a pedagógusok – felvételét a kínálat, pályáztatás után történő döntés meghozatala határozza meg.  A vezetők választási lehetőségét radikálisan befolyásolja a munkaterület/szaktárgy, valamint a település maga.

Az igazgató dönt a felvételről, a bér tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény értelmében kell eljárnia.  Új kollégák alkalmazásakor a 3 hónapos próbaidő után dönt az érintett kolléga éves, vagy hosszabb távú alkalmazásáról.

1. A belépő alkalmazottnak a belépéskor meg kell kapnia pontos, tanévre szóló munkaköri leírását.

2. A belépő alkalmazottat lehetőleg testületi értekezleten kell bemutatni, ha a belépés tanév közben történik, gondoskodni kell arról, hogy a közvetlen munkakörnyezete megismerje, a bemutatás a továbbiakban a közvetlen munkahelyi vezető feladata, a legközelebbi testületi értekezleten be kell mutatni az új alkalmazottat.

3. A szakmai követelmények (tananyag, tankönyv, tanmenet, segédeszközök, tanulók képessége, attitűdök) ismertetése a közvetlen vezető vagy mentor kötelessége.

4. A kötelező és lehetséges adminisztráció (tanmenet, óravázlat, napló kitöltése, túlóra, stb.) ismertetése a munkaközösségi vezető/mentor feladata.

5. A belépőt tájékoztatni kell az egyéb intézményi elvárásokról (tanév rendje, tanórán kívüli rendezvényeken való részvétel, tanórai munkához közvetlenül kapcsolódó tevékenységek,) is.

6. Az intézményi szokások ismertetésének célja az intézményben való biztonságos eligazodás.

Ez magában kell, hogy foglalja azoknak a lehetőségnek az ismertetését is, hogy a munkavégzéshez milyen eszközöket, segítséget használhat fel az új kolléga, valamint az ügyintézés helyi szokásait (pl. könyvtárhasználat, ebédbefizetés, telefonhasználat, másolási lehetőség, stb.)

7. A támogató tevékenység folyamatos. Egyrészt a közvetlen vezetőnek vagy mentornak kötelessége az új belépő tevékenységének figyelemmel kísérése, szakmai segítése, másrészt az új belépő kéréseinek, jogos igényeinek megfelelő segítség megadása. Saját hatáskörben megoldhatatlan problémát esetén a közvetlen vezető/mentor haladéktalanul köteles az intézményvezetőnek jelenteni.

 

2.3.4.      Továbbképzési rend

Az intézményben kötelezően előírt pedagógus továbbképzési rendszer mellett belső továbbképzési rend is működik. Ennek megfelelően a nevelési értekezletek témájának meghatározásakor javaslatot fogalmazunk meg a továbbképzések témájára is. Az ettől történő eltérés lehetséges. A Továbbképzési terv és a Beiskolázási program elkészítése a törvényi előírásoknak megfelelően történik.

Továbbképzési program

Továbbképzési program részletes elkészítése, felülvizsgálata

Tartalma:

jogszabály szerint meghatározott tartalom, a minőségirányítási célok figyelembevétele.

7 évenként, illetve szükség esetén.

A pedagógiai program és a helyi tanterv alapjául szolgál az éves beiskolázási tervnek.

Éves beiskolázási terv

A dokumentum évenkénti elkészítése.

Tartalma: jogszabály szerint meghatározott tartalom, valamint az éves minőségcélok figyelembevétele.

Évente

Alapját a következők képezik:

-          továbbképzési program

-                       éves minőségcélok

 

 

2.3.5.      Ösztönző rendszer működtetése

A szabályozás azt a célt szolgálja, hogy az anyagi és erkölcsi elismerés az intézmény alapelveire, jogszabályokra épülve ösztönözze alkalmazottait.

Az erkölcsi elismerés:

1. Nevelőtestület előtti dicséret.

2. Iskolai közösség előtti dicséret.

3. Magasabb szintű kitüntetésre történő javaslat.

Anyagi elismerés:

A mindenkori anyagi források függvényében vállalt minőségi munkára megbízást kaphat a dolgozó, ill. minőségi munkavégzésért utólag is részesülhet anyagi elismerésben.

A jogszabály nyújtotta lehetőségek:

 • a minőségirányítási csoport tagjainak járó kereset kiegészítést a törvény szabályozza.
 • a minőségi munkáért, illetve a többletmunkáért járó kereset kiegészítést a Kollektív szerződés szabályozza. A KT tagjai javaslatot tesznek – a feladatok és az összeg konkrét megjelölésével- majd az igazgató jóváhagyja.
 • Továbbtanulással biztosított előmeneteli rendszer évenkénti figyelembe vétele.
 • Szakvizsga megszerzési lehetőség. (Sajnos a normatíva nem ösztönző, pedagógusaink nem tudnak fél millió forintot ezen irányú képzésre saját erőből befizetni.
 • Hétévenkénti továbbképzés után a besorolásban való előrelépés várakozási idejének csökkenése.
 • Jubileumi jutalom a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint.

2 .3.6. Az intézmény szervezeti felépítése és vezetése


Intézményünk szervezeti egységeit és a vezetői szintjeit a jogszabályi előírásoknak és tartalmi követelményeknek megfelelő és gazdaságos működtetés, valamint a helyi adottságok, körülmények és igények figyelembe vételével alakítjuk ki.

Az alkalmazottaknak úgy kell a közvetlen együttműködést megvalósítani, hogy az intézményi feladatok ellátása zavartalan és zökkenőmentes legyen. Az eltérő tevékenységeket folytató szervezeti egységek munkájukat összehangolják. Az intézmény szervezeti vázrajzát az SZMSZ melléklete tartalmazza.
Intézményünk a feladatok elvégzése, a gyermekek egészségügyi, gyermekvédelmi és szociális ellátása, valamint a továbbtanulás és a pályaválasztás érdekében és egyéb esetekben endszeres kapcsolatot tart fenn más intézményekkel. A vezetők, valamint az oktató - nevelőmunka különböző szakterületeinek képviselői rendszeres személyes kapcsolatot tartanak a társintézmények azonos beosztású alkalmazottaival meghívás, vagy egyéb értesítés alapján.

A kapcsolattartás formái és módjai:

 • megbeszéléseken való részvétel,
 • módszertani bemutatók és gyakorlatok tartása,
 • intézményi rendezvények látogatása,
 • hivatalos ügyintézés levélben vagy telefonon.

 

Intézményünk a feladatok eredményes ellátása érdekében rendszeres munkakapcsolatot tart több szervezettel.

Az elégedettség mérésének eljárási rendje

Feladat megahatározása

Team

augusztus vége

A nevelőtestület tájékoztatása

MICS vezetője

szeptember eleje

Feladatok kiosztása

Team

szeptember

Eljárásrend, megbízások, intézkedési terv készítése

MICS tagjai

október

Kérdőívek elkészítése

MICS tagjai

november

Kérdőívek begyűjtése

MICS tagjai

január

A team összegzése

MICS vezetője

február

Értékelés, elfogadás

MICS tagjai

április

Feladatok megfogalmazása

nevelőtestület

május

 

2.3.6.      Intézményi eszközbeszerzés működtetése

Az intézményvezetés a fenntartóval együttműködve az eszközeinek biztosítása érdekében számba veszi a meglévő eszközeit, és ennek megfelelően tervezi a beszerzéseket.

A gazdálkodással kapcsolatos tervezési feladatok:

Költségvetési koncepció

Évenként költségvetési koncepció készítése

Tartalma: az intézmény várható kiadásai és bevételei

 

Évente novemberben

Alapját képezi:

 • az előző évi költségvetés,
 • a várható teljesítési adatok,
 • a MIP

Költségvetési terv

Évenkénti költségvetési terv készítése szakfeladatonként, indoklással

Tartalma: jogszabály szerint, valamint ezen túl a helyi információs igények kielégítése, különösen a MIP-pel összefüggésben.

Alapját képezi: a költségvetési koncepció.

Alapjául szolgál: az előirányzat felhasználási ütemtervnek.

Előirányzat felhasználási ütemterv

Évente

Valamennyi bevétel és kiadás havi ütemezésben, legalább főbb bevételek és kiadás nemek szerinti bontásban.

Az előirányzat felhasználási terv szerint

Éves beszerzési terv

Évente

Beszerzési terv szerint

.

 

 

Biztonságos intézményüzemeltetéssel kapcsolatos tervezési feladatok

 

Tűzvédelmi oktatás és tevékenység tervezése

A dokumentum évenkénti elkészítése

Tartalma: a tűzvédelmi szabályzat szerint

Évente, illetve a tűzvédelmi szabályzat szerint

Munkavédelmi oktatás és tevékenység

A dokumentum évenkénti elkészítése.

Tatalma: a munkavédelmi szabályzat szerint

Évenként, illetve a munkavédelmi szabályzat szerint

Balesetvédelmi oktatás és tevékenység

A dokumentum évenkénti előkészítése

Tartalma: munkavédelmi szabályzat szerint.

Évente, illetve a balesetvédelmi szabályzat szerint.

 

 

2.3.7.      Panaszkezelés

Cél: Az intézmény meghatározta a panaszkezelés folyamatának lépéseit, a feljebbviteli szinteket, mind a tanulók, a szülők, pedagógusok és nem pedagógus alkalmazottak körében.

Törekszünk a panaszok legalsóbb szinten történő rendezésére.

Panaszkezelés az iskola tanulói és a szülők részére

Cél, hogy a tanulót érintő felmerülő problémákat, vitákat a legkorábbi időpontban, a legmegfelelőbb szinten lehessen feloldani vagy megoldani.

A panaszkezelési szabályzat tanulók és a szülők részére:

 1. szint: A panasz jogosságának vizsgálata

Jogos

Nem jogos

Az osztályfőnök egyeztet az érintettel.

Az egyeztetés eredménye: a probléma megnyugtatóan lezárult.

Az osztályfőnök tisztázza az ügyet a panaszossal

 1. szint: A panasz leírása

Az igazgató egyeztet a panaszossal (megállapodás)

Az egyeztetést, megegyezést írásban rögzítik, és elfogadják az abban foglaltakat.

Türelmi idő szükséges.

 

1 hónap múlva:

A probléma fennáll, panasz jelentése a fenntartó felé.

A probléma megnyugtatóan megoldódott.

 1. szint: Az iskola igazgatója a fenntartó bevonásával vizsgálja a panaszt, javaslat a probléma kezelésére.

Egyeztetés a panaszossal, a megállapodás írásban történő rögzítése

A probléma megnyugtatóan lezárult.

Panaszkezelés az alkalmazottak részére:

Panasz

A panasz jogosságának vizsgálata

 

Jogos

Nem jogos

A felelős egyeztet a panaszossal

A felelős tisztázza az ügyet a panaszossal

Az egyeztetést, megállapodást írásban rögzítik és elfogadják az abban foglaltakat.

 

Ha türelmi idő szükséges – 1 hónap múlva

A probléma fennáll: a panasz jelzése a fenntartó felé

 

Az iskola igazgatója, dolgozója a fenntartó képviselőjének bevonásával megvizsgálja a panaszt, közös javaslat a probléma kezelésére.

 

A döntés dokumentálása

 

 

A folyamat leírása:

I.                   szint:

1.      Az alkalmazott szóban és írásban eljuttatja ahhoz a személyhez, aki a felelőse annak a területnek, ahol a probléma felmerült. Az adott területek felelőseit az éves munkaterv tartalmazza.

2.      1. szinten a felelős megvizsgálja 3 napon belül a panasz jogosságát. Ha a panasz nem jogos, akkor a felelős tisztázza az ügyet a panaszossal.

3.      Ha a panasz jogosnak minősül, akkor  a felelős 5 napon belül egyeztet a panaszossal.

4.      Ezt követően a felelős és a panaszos az egyeztetést, megállapodást írásban rögzítik és elfogadják az abban leírtakat. Ebben az esetben a probléma megnyugtatóan lezárult. Amennyiben a panasz megoldásához türelmi idő szükséges, 1 hónap időtartam után közösen értékeli a panaszos és a felelős beválást.

5. Ha a türelmi idő lejártával a probléma nem oldódott meg se a felelős, se az igazgató közreműködésével, akkor az igazgató a fenntartó felé jelez.

II.                szint:

6.      15 napon belül az iskola igazgatója a fenntartó képviselőjének bevonásával megvizsgálja a panaszt, közös javaslatot tesz a probléma kezelésére – írásban is.

7.      Ezután, a fenntartó képviselője és az igazgató egyeztetnek a panaszossal, a megállapodást írásban rögzítik. Amennyiben türelmi idő szükséges, 1 hónap után közösen értékelik a beválást. ha ekkor a probléma megnyugtatóan lezárul, a megoldást írásban rögzítik.

8.      Egyeztető eljárás

III.             szint:

9.      Ha a panaszos eddig nem fordult problémával a munkaügyi bírósághoz, akkor most már csak oda fordulhat. Az eljárást törvényi szabályozók határozzák meg.

 

 

3. A minőségpolitika megvalósítására vonatkozó elképzelések tervezési feladatai

Cél: A működés szabályozottságának, átláthatóságának, tervszerű működtetésének a biztosítása

Az iskolai működés tervezési rendszerének elemei:

 • Pedagógiai program
 • Helyi Tanterv
 • Minőségirányítási program
 • SZMSZ
 • Házirend
 • Az iskola éves munkaterve
 • Továbbképzési ütemterv
 • Beiskolázási terv
 • Munkaközösségek munkaterve
 • Munkavédelmi szabályzat
 • Tűzvédelmi szabályzat
 • A szabálytalanságok kezelésének szabályzata
 • Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata
 • Ügyviteli és iratkezelési szabályzat
 • Diákigazolvány szabályzat
 • Leltárkészítési és leltározási szabályzat
 • Belső ellenőrzési szabályzat
 • Pénzkezelési szabályzat
 • FEUVE
 • Gyakornoki szabályzat
 • Esélyegyenlőségi szabályzat

 

Mellékletek:

A minőségirányítási csoport által használt kérdőívek jegyzéke:

 

1.      Klímavizsgálat

2.      Szülői kérdőív

3.      Tanulói kérdőív 1. osztály

4.      Tanulói kérdőív 2-8. osztály

5.      Pedagógus kérdőív

6.      Technikai kérdőív

7.      SWOT analízis

8.      Pedagógus önértékelés

9.      Vezető értékelése

10.  Vezetőség értékelése

11.  Minősítő lap

Hatálybalépés időpontja

A kiegészítésekkel egybeszerkesztett jelenlegi változat a fenntartói jóváhagyást követően 2012. január 1-jétől hatályos.

Az IMIP időbeli hatálya: Az intézményi minőségirányítási program öt évre szól, így a hatálybalépéstől kiindulva 2016. december 31-ig érvényes.

A program felülvizsgálatát és szükség szerinti vagy törvény szerinti módosítását évente el kell végezni. A felülvizsgálatokért az igazgató a felelős.

Az ütemezett rendszeres mérés-értékelésesek eredményeit jegyzőkönyvezni kell. A jegyzőkönyvek alapján a tantestületi záró értekezleten tájékoztatást kell adni a kollektíva számára.

 

 

 

 

Pilisborosjenő, 2011. október 15.

 

 

Dienes Dóra

mb. igazgató